Definicje
 • Serwis - aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem https://napraw.miasto.radom.pl
 • Użytkownik - osoba wypełniająca formularz w serwisie realizując w ten sposób zgłoszenie.
 • Zgłoszenie - informacja zgłoszona w serwisie, wymagająca interwencji służb miejskich lub sugestia dotycząca funkcjonowania miasta.
 • Udostępniający - Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji.
    
Regulamin
 1. Serwis napraw.miasto.radom.pl udostępniany jest mieszkańcom Radomia przez Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji z siedzibą w Radomiu, Rynek 15.
 2. Serwis nie służy do zgłaszania spraw związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, które należy zgłaszać na numer alarmowy 112 lub na numery służb ratowniczych / interwencyjnych.
 3. Zgłoszenia rejestrowane są w serwisie i przekazywane drogą mailową do odpowiednich instytucji.
 4. Do zakończenia okresu testowego (maj 2014), zgłoszenia przed wysyłką do instytucji będą zatwierdzane przez administratora systemu.
 5. W okresie testowym przy zgłoszeniu niezbędne jest podanie adresu e-mail, adres e-mail nie jest pokazywany/udostępniany w serwisie.
 6. Za treść zgłoszenia odpowiedzialny jest zgłaszający Użytkownik.
 7. Użytkownik przesyłając za pomocą serwisu materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości lub zdjęcia lub innego materiału Użytkownika przez Usługodawcę oraz na korzystanie z wiadomości, zdjęcia.
 8. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie Użytkownik oświadcza, że: informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 9. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub inny materiał, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 10. Po przesłaniu, zapisaniu i zatwierdzeniu zgłoszenia są publikowane na stronie głównej.
 11. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkowników zgłoszeń zawierających treści:
  •     pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm;
  •     naruszające obowiązujące przepisy prawa i dobre obyczaje i treści obraźliwe;
  •     wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, czy też dyskryminujące;
  •     propagujące przemoc, obrażających uczucia religijne;
  •     spam i fałszywe wiadomości.
 12. Serwis  nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 13. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania Systemu z przyczyn niezależnych od niego.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu bez obowiązku powiadomienia Użytkownika, według swojego uznania.
 15. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu przez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie zgody na zmianę Regulaminu.
 16. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć ją ze swojego Urządzenia.
 17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.